Mycomedica hory
Informační lišta

Pravidla spotřebitelské soutěže „Velká vánoční soutěž MycoMedica“

Následující text představuje úplná a závazná pravidla soutěže „Velká vánoční soutěž MycoMedica“ (dále jen „soutěž“). Tato pravidla soutěže (dále jen „pravidla“) jsou po celou dobu soutěže dostupná na stránce: www.MycoMedica.cz dále jsou též k nahlédnutí v písemné podobě v sídle pořadatele. Soutěž může být pořadatelem propagována na sociálních sítích, webových stránkách či prostřednictví dalších materiálů či médií. Pořadatel může uveřejnit informace o soutěži a výtahy z těchto pravidel na propagačních či jiných materiálech k soutěži. Určující je však vždy pouze tato úplná verze pravidel. Pořadatel neodpovídá za tiskové chyby, ani za úplnost, správnost či přesnost jinde uveřejněných informací o soutěži a výtahů z těchto pravidel.

1. Pořadatel soutěže

1.1 Pořadatelem soutěže je společnost TCM POINT s. r. o., IČO 28785517, se sídlem Příčná 1892/4, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp.zn. C 27282 („pořadatel“).

2. Termín a místo konání soutěže

2.1 Soutěž probíhá v období od 8. 10. 2021 do 30. 6. 2022 („doba soutěže“), přičemž do Vánoc 2021, resp. do vyprodání zásob, bude možné zakoupit označená soutěžní balení výrobku MycoMedica Reishi (30% polysacharidů, 90 kapslí) (dále jen „soutěžní výrobek“) a do 30. 6. 2022 se pak bude možné přihlásit o případnou výhru.

2.2 Soutěž probíhá na území České republiky i Slovenské republiky.

3. Podmínky účasti v soutěži

3.1 Do soutěže se může zapojit fyzická osoba - spotřebitel starší 18 let, s doručovací adresou na území České republiky, která souhlasí s těmito pravidly (dále jen „soutěžící“). Podmínkou účasti v soutěži je zakoupení soutěžního výrobku a souhlas s těmito pravidly. Soutěžící mladší než 18 let se může soutěže účastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce, který musí na požádání pořadateli doložit.

3.2 Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém či obdobném poměru k pořadateli či dalším osobám podílejícím se na zajištění průběhu soutěže, jakož i osoby k těmto osobám ve vztahu osoby blízké ve smyslu ustanovení § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

4. Princip soutěže, výhry, výherci

4.1 Pro účast v soutěži je nutné zakoupit v době trvání soutěže označený soutěžní výrobek. Do celkem 4 označených soutěžních výrobků byl pořadatelem ukryt zlatý výherní kupón (dále jen „výherní kupón“), na jehož základě se soutěžící může přihlásit o příslušnou výhru na něm uvedenou. Soutěžící, který nalezne výherní kupón, souhlasí s těmito pravidly a přihlásí se v době soutěže o výhru uvedenou na nalezeném výherním kupónu, je výhercem. Účastí v soutěži se soutěžící zavazuje dodržovat tato pravidla.

4.2 Do soutěže jsou vloženy celkem 4 následující výhry:

  • 1x peněžní hlavní výhra ve výši 100.000,- Kč;
  • 3x voucher na víkendový pobyt v hodnotě 19.980,- Kč v Augustiánském domě v Luhačovicích v apartmá Leoše Janáčka.

4.3 O výhru uvedenou na výherním kupónu je nutné se přihlásit nejpozději do 30. 6. 2022 na e-mailu marketing@mycomedica.cz nebo telefonicky na +420 739 304 483. Oznámení výherců proběhne nejpozději do 60 dnů od skončení doby soutěže prostřednictvím webových stránek pořadatele či jeho profilů na sociálních sítích. Výherce je dále povinen poskytnout pořadateli neprodleně veškerou součinnost s ověřením oprávněnosti výhry a jejím předáním, převzetím a oznámením, např. prokázat totožnost, předložit pořadateli výherní kupón, případně též doklad o nákupu soutěžního výrobku, jakož mu i poskytnout veškeré potřebné údaje pro předání výhry či oznámení výherce (včetně předání fotografie a poskytnutí nevýhradní licence k ní či umožnění jejího pořízení). V opačném případě ztrácí výherce nárok na výhru, která propadne pořadateli. Podmínkou předání výhry je též dodržení těchto pravidel.

4.4 Hlavní výhra bude vyplacena hotovostně při osobním předání. Další výhry budou předány způsobem dle dohody pořadatele a příslušného výherce. Pořadatel nenese odpovědnost za případné nedoručení výhry z důvodů spočívajících u třetích stran. Ceny výher jsou uvedené po odečtení spotřební daně. TCM POINT s.r.o. daň zaplatí místo výherce. Předání výher proběhne nejpozději do 60 dnů od skončení doby soutěže.

4.5 Pořadatel nenese jakékoliv náklady soutěžícího vzniklé v souvislosti se soutěží, zejména za účelem převzetí výhry či v souvislosti s jejím užíváním.

4.6. Výhry, o které se nikdo v době trvání soutěže oprávněně nepřihlásí, propadají pořadateli. Totéž platí o nepřevzatých výhrách. Výhry nejsou právně vymahatelné. Výhru nelze převést na jinou osobu. Nepeněžní výhry nelze proplácet v hotovosti a za peněžní výhru nelze poskytnout věcnou náhradu dle volby soutěžícího.

4.7 Pořadatel si vyhrazuje právo veškeré výhry nahradit výhrami obdobného typu a hodnoty v případě, že z objektivních důvodů nespočívajících na jeho straně nebude možné slíbené výhry zajistit bez vynaložení nepřiměřeného úsilí.

6. Zpracování osobních údajů a jejich ochrana, zasílání obchodních sdělení

6.1 Pořadatel je jako správce, ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“) a příslušných vnitrostátních předpisů, oprávněn v souvislosti s účastí v soutěži zpracovávat na základě čl. 6 odst. 1 písm b) GDPR osobní údaje přihlášených výherců v rozsahu: identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození), kontaktní a platební údaje (e-mail, telefon, adresa, číslo bankovního účtu), podobizna v podobě fotografie („osobní údaje“). Účelem zpracování je realizace soutěže, zejména pak zajištění kontroly plnění těchto pravidel, vyhodnocení soutěže, kontaktování výherců a komunikace s nimi, předání výher a oznámení výherců. Údaje budou primárně zpracovávány po dobu trvání soutěže a dobu nezbytnou k předání výher. Následně mohou být na základě oprávněných zájmů pořadatele zpracovávány ještě po dobu nezbytnou k ochraně jeho práv (např. pro případ sporů). Informace obsažené v oznámení výherců soutěže mohou být zpracovávány po dobu nezbytnou k dosažení účelu oznámení, a to i po skončení doby soutěže.

6.2 Účast v soutěži je dobrovolná. S ohledem na mechanismus soutěže bere soutěžící na vědomí, že není možná účast soutěžícího v soutěži, resp. předání výher a oznámení výherců, bez současného zpracování osobních údajů dle těchto pravidel. Poskytnutí údajů je tedy smluvním požadavkem a soutěžící bere na vědomí, že pořadatel je na základě těchto pravidel oprávněn oznámit jméno a příjmení výherců soutěže spolu s jejich podobiznou v podobě fotografie. Soutěžící svojí účastí v soutěži výslovně souhlasí s tím, že pořadatel je oprávněn zveřejnit a užít v souladu s ust. § 77 a násl. a § 84 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, jméno a příjmení výherce, jakož i jeho podobiznu v podobě fotografie, a to za účelem oznámení výherců na webových stránkách a sociálních sítích pořadatele. Souhlas dle tohoto odstavce se poskytuje bez časového omezení a bezúplatně.

6.3 Zpracování osobních údajů bude provádět pořadatel, který může využít též služeb zpracovatelů. Údaje mohou být dále předány za účelem oznámení výherců např. provozovatelům sociálních sítí (kteří mohou být usazeni mimo EU/EHS) či poštovním nebo kurýrním službám zajišťujícím předání pro pořadatele předání výher. Pro případ předání údajů mimo EU/EHS budou zajištěny odpovídající záruky ochrany údajů, zpravidla prostřednictvím standardních smluvních doložek.

6.4 Ve vztahu k uvedenému zpracování osobních údajů máte právo požadovat od pořadatele přístup k osobním údajům, které se vás týkají, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, máte právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů, pokud jsou splněny podmínky stanovené právními předpisy. Kromě toho máte též podat v souvislosti se zpracováním stížnost dozorovému úřadu, kterým je ÚOOÚ.

6.5 S případným dotazy či požadavky ohledně zpracování osobních údajů je možné kontaktovat pořadatele na telefonu: 739 304 483 či emailu: marketing@mycomedica.cz.

7. Závěrečná ustanovení

7.1 Soutěžící se zavazuje neporušovat právní řád České republiky, oprávněné zájmy pořadatele a nejednat v souvislosti s touto soutěží v rozporu s dobrými mravy.

7.2 Pořadatel si vyhrazuje právo činit kdykoliv rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním této soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže, pozastavení soutěže, předčasného ukončení soutěže, vyloučení jakéhokoli soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci či propadnutí výher, a to zejména z důvodu nedodržení těchto pravidel soutěže nebo při pouhém podezření na jejich nedodržení, nezákonné jednání nebo jakékoliv jiné závadné chování ze strany soutěžících ovlivňující nekalým způsobem výsledky soutěže, např. snaha identifikovat soutěžní výrobek s výherním kupónem před jeho zakoupením. Rozhodnutí podle tohoto článku je pořadatel oprávněn činit kdykoliv v době soutěže i po jejím skončení.

7.3 Práva a povinnosti vznikající v souvislosti se soutěží, která nejsou upravená pravidly, se řídí příslušnými právními předpisy České republiky. Tato soutěž není hazardní hrou ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, v platném znění, neboť není podmíněna vložením sázky, jejíž návratnost se nezaručuje. Pořádání soutěže proto není provozováním hazardní hry ve smyslu uvedeného zákona, a ustanovení tohoto zákona se tak na soutěž nevztahují. 

7.4 Pořadatele je možno v případě dotazů kontaktovat na emailové adrese: marketing@mycomedica.cz.

V Polici nad Metují, dne 8. října 2021

Kde můžete koupit naše výrobky

Rozsáhlá síť distributorů po celé ČR

Jednoduše si vyhledejte nejbližšího prodejce, distributora, nebo lékárnu s našimi produkty.
Zobrazit nejbližší distributory