Mycomedica hory
Informační lišta

Obchodní podmínky

I.
Základní ustanovení
  
1. Tyto Obchodní podmínky jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) společností TCM POINT s.r.o., IČO: 28785517, spisová značka: C 27282 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, sídlem: Příčná 1892/4, 110 00 Praha 1, kontaktní údaje: objednávky@MycoMedica.cz, tel.: +420-739-454-915, webové stránky: www.mycomedica.cz, www.mycomedica.pl,  www.mycomedica.sk, www.yaomedica.cz, www.yaomedica.pl  a  www.yaomedica.sk  (dále jen „prodávající“).

2. Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.mycomedica.cz, www.mycomedica.pl, www.mycomedica.sk, www.yaomedica.cz, www.yaomedica.pl, www.yaomedica.sk, www.caremedica.cz a www.caremedica.sk (dále jen „internetový obchod“).

3. Ustanovení těchto Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto Obchodních podmínek.

4. Tyto Obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají  na internetové adrese www.mycomedica.cz, www.yaomedica.cz a www.caremedica.cz v českém jazyce, na internetové adrese www.mycomedica.pl a www.yaomedica.pl v polském jazyce a internetové adrese www.mycomedica.sk a www.yaomedica.sk ve slovenském jazyce.


II.
Informace o zboží a cenách

1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností, jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Ceny zboží neobsahují náklady na dopravu a způsob platby zvolené kupujícím při objednání zboží. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a nenahrazuje rady kvalifikovaného lékaře. Prodávající není povinen uzavřít s kupujícím kupní smlouvu ohledně tohoto zboží

3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky, Polska a Slovenska a dalších vybraných destinací

4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.


III.
Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od běžné sazby poskytované příslušnými telekomunikačními společnostmi kupujícího.

2.  Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
a) prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
b) vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.
c) telefonicky na telefonním čísle
d) e-mailem  na objednavky@mycomedica.cz

3. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob dopravy a platby, dále uvede své kontaktní a fakturační údaje, případně jinou dodací adresu. Osoba, která uzavírá kupní smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „Firemní zákazník“ nebo „Velkoobchodní zákazník“), doplní navíc své IČO, DIČ. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku kupující odešle prodávajícímu kliknutím na tlačítko DOKONČIT. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito Obchodními podmínkami seznámil.

4. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím.  Má se za to, že pokud prodávající do 24 hodin (ve dnech pracovního volna, pracovního klidu a o svátcích se tato lhůta automaticky prodlužuje o dobu jejich trvání) od přijetí objednávky tento návrh na uzavření kupní smlouvy neodmítne, považuje se kupní smlouva uplynutím této lhůty za uzavřenou a objednávka za přijatou. Tímto okamžikem vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti podle aktuálních Obchodních podmínek (dále jen „Kupní smlouva“). O přijetí objednávky prodávající vyrozumí kupujícího na jeho e-mailovou adresu, kterou při objednání zboží zadal. Oznámení o případném odmítnutí objednávky doručí prodávající kupujícímu rovněž na jeho e-mailovou adresu.

5. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh Kupní smlouvy a Kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v těchto Obchodních podmínkách.

6. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku nejpozději do okamžiku jejího přijetí nebo odmítnutí prodávajícím podle odst. 4. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo e-mail prodávajícího uvedený v těchto Obchodních podmínkách. Storno odeslané objednávky je však možné jen tehdy, pokud objednávka ještě nebyla vyřízena a expedována ke kupujícímu. Storno odeslané objednávky se provádí zasláním e-mailu na adresu objednavky@MycoMedica.cz nebo telefonicky na čísle +420-739-454-915. Kupující je povinen uvést informace o objednávce, její číslo a své identifikační údaje. Pokud není možné objednávku stornovat, může kupující zboží vrátit neporušené a bez známek užití či opotřebení do jednoho měsíce zpět prodávajícímu, a to bez udání důvodu a způsobem uvedeným v článku IV. jako při odstoupení od smlouvy.

7. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto Obchodních podmínek.  Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh Kupní smlouvy a Kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího.

IV.
Zákaznický účet

1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.
 
2.  Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné a závazné.

3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

5. Prodávající může zrušit zákaznický účet kupujícího v případě, když kupující svůj zákaznický účet déle nevyužívá nebo v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z Kupní smlouvy nebo těchto Obchodních podmínek.
6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

V.
Platební podmínky a dodání zboží

1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží podle Kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
a) dobírkou v hotovosti při předání zboží,
b) bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího,
c) bezhotovostně platební kartou,
d) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány,
e) v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru v provozovně,
f) v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru výdejně zásilek.

2. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná podle instrukcí zaslaných prodávajícím kupujícímu e-mailem v oznámení o přijetí objednávky. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.

3. V případě hotovostní platby je podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin

4. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží. Zboží je kupujícímu dodáno:
a) na adresu uvedenou kupujícím v objednávce
b) prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil,
c) osobním odběrem v provozovně prodávajícího na adrese:
Tomkova 53,Police nad Metují 54954

5. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. Není-li ujednáno jinak, je zboží dodáváno prostřednictvím přepravní společností Geis/DPD.

6. Je-li prodávající podle Kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Prodávající odpovídá za to, že obaly dodávaných produktů splňují všechny zákonné požadavky. Na obalu je uvedeno úplné složení produktu a návod k použití. Text odpovídá textu schválenému příslušným státním orgánem. Na obalu je vždy vyznačeno datum minimální trvanlivosti produktu.

7. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Kupující je povinen věnovat pozornost zejména povrchu kartonu balíku či obálky, ochranné pásce a veškerým, i drobným porušením a trhlinám, obzvláště pak průrazům kartonu a deformacím rohu balíku. Tyto příznaky mohou znamenat neopatrné zacházení s balíkem během přepravy a tím i možný vznik škody na zboží uvnitř balení. Kupující v takovém případě sepíše s přepravcem reklamační protokol, event. záznam o stavu v jakém byl balík či obálka doručeny, jakož i o případných dalších poškozeních, za účelem řešení reklamace a minimalizace vzniku možných škod.

8. Kupující obdrží zboží od přepravce v obálce či v balíku. Zboží expeduje prodávající v pracovních dnech (obvykle do 1-5 pracovních dnů) jeho předáním dopravci. Doba doručení zboží se řídí vnitřními předpisy přepravce. V případě, že některé položky zboží nejsou momentálně skladem, ale jsou již na cestě, může se doba expedice prodloužit o 1-7  pracovních dnů nad rámec obvyklé expediční doby. V případě, že některé položky zboží nejsou momentálně skladem a ani na cestě, bude prodávající kontaktovat kupujícího e-mailem. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s Kupní smlouvou tak neučinil.

9. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na e-mailovou adresu kupujícího nebo je přiložen k dodávanému zboží. Tento daňový doklad je současně i dodacím a záručním listem k objednanému zboží. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží.


VI.
Odstoupení od smlouvy

1. Kupující, který uzavřel Kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od Kupní smlouvy odstoupit. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů od dne:
a) převzetí zboží,
b) převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí,
c) převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.

2. Kupující nemůže odstoupit od Kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, nebo které bylo dodáno v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických nebo zdravotních důvodů jej není možné vrátit. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy. V případě dodání vzorku či dárku společně s objednávkou, je nutné vrátit je společně s produkty zpět prodávajícímu.

3. Pro odstoupení od Kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od Kupní smlouvy zašle kupující na e-mailovou adresu prodávajícího nebo na doručovací adresu skladu prodávajícího: MycoMedica, Tomkova 53, Police nad Metují 54954. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.

4. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit zboží prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Kupující je povinen k navrácení zboží využít přednostně zaslání standardním poštovním balíkem. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.

5. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od navrácení zboží všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud tím prodávajícímu nevzniknou další náklady. Poplatky za poštovné/balné se nevrací.

6. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené a nepoužité, a to v původním neotevřeném obalu zboží. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Zboží je kupující povinen vrátit spolu s fakturou – daňovým dokladem (originál nebo kopie). Zboží vrácené na dobírku prodávajícího nebudou prodávajícím přijaty a nepovažují se proto za řádné navrácení zboží.

7. Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od Kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.


VII.
Práva z vadného plnění

1. Prodávající zodpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady, zejména, že bylo při jeho dodání v odpovídajícím množství, hmotnosti a jakosti. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu nebo v návodu připojenému ke zboží uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

2. Volbu způsobu reklamace má kupující. V případě výskytu vady zboží může kupující předložit prodávajícímu reklamaci a požadovat:
a) výměnu za nové zboží,
b) opravu (doplnění chybějícího zboží),
c) přiměřenou slevu z kupní ceny,
d) odstoupení od smlouvy.

3. Kupující má právo odstoupit od smlouvy jen tehdy, pokud má zboží podstatnou vadu. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na výměnu zboží nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

4. Při uplatnění reklamace je kupující povinen prodávajícímu sdělit, jaké právo si zvolil. Změna volby bez souhlasu prodávajícího není možná. Nezvolí-li kupující si své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva stejná jako při nepodstatném porušení smlouvy. Není-li výměna nebo doplnění chybějícího zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Pokud kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil, není prodávající povinen nároku kupujícího vyhovět. Kupující nemůže reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je dané zboží zlevněno.

5. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli své provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle prodávajícího. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

6. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na jiné lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od Kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu. O výsledku reklamace prodávající informuje kupujícího e-mailem.

7. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby nebo záruky za jakost. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost.

8. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.


VIII.
Doručování

1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto Obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.


IX.
Osobní údaje

1. Všechny informace, které kupující při spolupráci s prodávajícím uvede, jsou považovány za  důvěrné. Pokud kupující nedá prodávajícímu písemné svolení, údaje o kupujícím nebude prodávající jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma e-mailové adresy, na kterou mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud není vysloveně odmítnut. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami.

2. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách ochrany osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) a zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, které jsou zveřejněny na webových stránkách prodávajícího podle článku I. odst. 1 této smlouvy.


X.
Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z Kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Pro řešení sporů on-line mezi prodávajícím a kupujícím je možné využít platformu nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

2. Kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line) je Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz.


XI.
Zvláštní ustanovení pro Firemní zákazníky

1. Tyto Obchodní podmínky upravují také vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a osoby, která uzavírá Kupní smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti (Firemní zákazník), a to prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce prodávajícího dostupné na internetové adrese www.mycomedica.cz, www.mycomedica.pl, www.mycomedica.sk, www.yaomedica.cz, www.yaomedica.pl  a  www.yaomedica.sk.

2. Firemní zákazník je povinen odebírat zboží prostřednictvím internetového obchodu na základě těchto Obchodních podmínek výhradně pro svoje obchodní potřeby (koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje), tedy za účelem dodání zboží konečnému spotřebiteli. Je zakázáno dodávat zboží zakoupené prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího jiné osobě, která uzavírá kupní smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti, tedy za účelem dalšího prodeje zboží prodávajícího (velkoobchody).

3. V případě porušení této povinnosti uvedené v odst. 2 bude okamžitě ukončena spolupráce s takovým Firemním zákazníkem a bude mu zrušen jeho zákaznický účet, přičemž prodávající má právo na smluvní pokutu ve výši 50% kupní ceny zboží odebraného a prodaného Firemním zákazníkem jiné osobě za účelem dalšího prodeje zboží, nejméně však ve výši 100.000,-Kč za každý případ porušení této povinnosti. Smluvní pokuta je splatná na písemnou výzvu prodávajícího do 7 dnů od jejího doručení kupujícímu.

4. Firemní zákazník je povinen reprezentovat prodávajícího a jeho zboží vhodným způsobem na svých webových stránkách a využívat k tomu propagační materiály, zejména texty, fotky, filmy, ochranné známky, loga a další obsah a prvky prodávajícího, které mu budou poskytnuty prodávajícím na základě zvláštní písemné smlouvy. Tato smlouva bude upravovat zejména rozsah a dobu užití tohoto duševního vlastnictví prodávajícího Firemním zákazníkem při jeho podnikatelské činnosti.

XII.
Zvláštní ustanovení pro Velkoobchodní zákazníky

1. Tyto Obchodní podmínky upravují také vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a osoby, která uzavírá Kupní smlouvu v rámci své velkoobchodní činnosti (Velkoobchodní zákazník), a to prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce prodávajícího dostupné na internetové adrese www.mycomedica.cz, www.mycomedica.pl, www.mycomedica.sk, www.yaomedica.cz, www.yaomedica.pl  a  www.yaomedica.sk. Podmínkou pro uzavření Kupní smlouvy s Velkoobchodním zákazníkem prostřednictvím těchto webových rozhraní je předchozí uzavření rámcové kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím.

2. Velkoobchodní zákazník je v případě uzavření rámcové kupní smlouvy s prodávajícím oprávněn odebírat zboží prostřednictvím internetového obchodu na základě těchto Obchodních podmínek, a to výhradně pro svoje velkoobchodní potřeby (koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje osobám, které uzavírají kupní smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti za účelem dalšího prodeje zboží prodávajícího konečným spotřebitelům) a v souladu s uzavřenou rámcovou kupní smlouvou.

3. V případě porušení této povinnosti uvedené v odst. 2 bude okamžitě ukončena spolupráce s takovým Velkoobchodním zákazníkem a bude mu zrušen jeho zákaznický účet, přičemž prodávající má právo na smluvní pokutu ve výši 50% kupní ceny zboží odebraného a prodaného Velkoobchodním zákazníkem osobě, která je konečným zákazníkem (spotřebitelem), nejméně však ve výši 500.000,-Kč za každý případ porušení této povinnosti. Smluvní pokuta je splatná na písemnou výzvu prodávajícího do 7 dnů od jejího doručení kupujícímu.

4. Velkoobchodní zákazník je povinen reprezentovat prodávajícího a jeho zboží vhodným způsobem na svých webových stránkách a využívat k tomu propagační materiály, zejména texty, fotky, filmy, ochranné známky, loga a další obsah a prvky prodávajícího, které mu budou poskytnuty prodávajícím na základě uzavřené rámcové smlouvy. Tato smlouva bude upravovat zejména rozsah a dobu užití tohoto duševního vlastnictví prodávajícího Velkoobchodním zákazníkem při jeho podnikatelské činnosti.

XIII.
Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2. Všechny spory mezi smluvními stranami vzniklé z právních vztahů založených touto smlouvou nebo v souvislosti s ní, budou řešeny především vzájemným jednáním při vynaložení veškerého úsilí ke smírnému řešení, případně prostřednictvím mediátora, jehož si společně zvolí. V případě, že smluvní strany nedosáhnou vzájemným jednáním smírného řešení sporu vzniklého z právních vztahů založených touto smlouvou, bude o daném sporu rozhodnuto soudem.

3.    Uzavřená Kupní smlouva je uložena v elektronické podobě u prodávajícího, který k ní umožní kupujícímu na vyžádání přístup. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. Kupující přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Kopírování, upravování nebo užívání textů, fotek, filmů, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků prodávajícího, včetně jeho webové stránky nebo jejích částí bez souhlasu prodávajícího je zakázáno. Prodávající je oprávněn svá práva k předmětům duševního vlastnictví vymáhat podle zvláštních právních předpisů, zejména podle zákona č. 221/2006 Sb. o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a ochraně obchodního tajemství, v platném znění a podle § 2976 a násl. o nekalé soutěži podle Občanského zákoníku.
 
4.    Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

5. Znění těchto Obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek. Přílohou těchto Obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy pro spotřebitele.

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. května 2020.

Kde můžete koupit naše výrobky

Rozsáhlá síť distributorů po celé ČR

Jednoduše si vyhledejte nejbližšího prodejce, distributora, nebo lékárnu s našimi produkty.
Zobrazit nejbližší distributory