Mycomedica hory
Informační lišta

Ochrana osobních údajů

Vážení zákazníci,

v souladu s článkem 13 a 14 Obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně osobních údajů č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 (GDPR) si Vás dovolujeme informovat o tom, že zpracováváme Vaše osobní údaje, a proto Vám poskytujeme tyto základní informace o jejich zpracování a přístupu k nim:

1. Správce osobních údajů

 1. Správcem Vašich osobních údajů je společnost TCM POINT s.r.o., IČO: 28785517, vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn.: 369476, Sídlo: Příčná 1892/4, 110 00 Praha 1, e-mail: info@MycoMedica.cz (dále jen „Správce“).

2. Účel zpracování osobních údajů a právní základ pro jejich zpracování

 1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů a právním základem pro jejich zpracování je primárně uzavření a plnění kupní smlouvy (dále jen „Smlouva“) uzavřené mezi Vámi a Správcem, zejména, nikoliv však výlučně, prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.mycomedica.cz, www.mycomedica.eu, www.mycomedica.sk, www.yaomedica.cz, www.yaomedica.eu, www.yaomedica.sk, www.caremedica.cz, www.caremedica.eu a www.caremedica.sk (dále jen „internetový obchod“).
 2. Pro účely plnění Smlouvy provádí Správce zpracování Vašich identifikačních údajů (jméno a příjmení); kontaktních údajů (e-mail, telefonní číslo, adresu bydliště nebo dodací adresu); fakturačních údajů (číslo účtu a bankovní spojení); údajů o objednaném zboží (druh a množství); údajů souvisejících s platbou za toto zboží (způsob zaplacení); a údajů souvisejících s doručením zboží (způsob dopravy nebo osobní odběr).
 3. Uvedené údaje mohou být zpracovávány též k plnění právních povinností Správce (např. vyplývajících z vadného plnění) a na základě oprávněných zájmů Správce na účinné obraně svých práv, a to i po zániku Smlouvy.
 4. Osobní údaje, které o Vás Správce zpracovává, zpravidla pocházejí ze zdrojů, které jste nám osobně poskytl/a, zejména pak v souvislosti s uzavřením Smlouvy. Nemáte povinnost Vaše osobní údaje Správci poskytnout, avšak poskytnutí těchto osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření Smlouvy a pro její plnění. Bez poskytnutí a zpracování Vašich osobních údajů není možné Smlouvu se Správcem uzavřít. Kromě Vámi sdělených údajů mohou Vaše osobní údaje pocházet také z veřejných zdrojů, seznamů a evidencí, jako jsou například obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík či insolvenční rejstřík. Za účelem vyřízení Vašich požadavků, dotazů, námitek či stížností zpracovává Správce Vaše identifikační a kontaktní údaje, jakož i obsah vzájemné komunikace, a to na základě plnění Smlouvy či na základě oprávněných zájmů spočívajících ve styku s veřejností.
 5. Správce zpracovává Vaši e-mailovou adresu, případně také identifikační a doručovací údaje pro účel přímého marketingu na základě svých oprávněných zájmů, případně Vašeho souhlasu. Udělením souhlasu souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení Správcem, případně budoucím provozovatelem internetového obchodu. Vůči zpracování pro účely přímého marketingu můžete podat námitku. Správce zpracovává Vaše osobní údaje jak automatizovaně v informačních systémech, tak manuálně prostřednictvím svých zaměstnanců. Správce tyto údaje nepoužívá k rozhodnutím na bázi automatizovaného zpracování; pouze vyhodnocuje na základě údajů získaných z provozu internetového obchodu chování kupujících a tyto výstupy může na základě svého oprávněného zájmu na poskytování relevantních informací využít pro účely přímého marketingu. Proti takovému profilování můžete podat námitku.
 6. Správce též může za účelem získání zákaznických recenzí, jejich zveřejnění a případné následné kontroly zpracovávat Vámi dobrovolně poskytnuté údaje, případně údaje získané vlastní činností, a to zejména Vaše identifikační údaje (jméno a příjmení, podobizna), kontaktní údaje (e-mail, IP adresa, město bydliště) a údaje související s recenzí (např. zakoupené zboží, datum vložení, obsah recenze). Právním základem pro zpracování jsou oprávněné zájmy Správce na podpoře prodeje, identifikaci autora recenze a transparentnosti, případně Váš souhlas vyjádřený dobrovolným poskytnutím nepovinného údaje, který je zveřejňován (např. podobizna).
 7. Ke zpracování Vašich údajů, resp. jejich předání, může dojít na základě oprávněných zájmů Správce v souvislosti s uskutečněním korporátních transakcí (např. korporátní restrukturalizace, prodej nebo jiný převod internetového obchodu, fúze apod.);
 8. Vaše údaje mohou být zpracovávány Správcem též pro další účely též na základě Vašeho souhlasu.

3. Příjemci osobních údajů

 1. Správce může Vaše osobní údaje v odůvodněných případech a pouze v nezbytném rozsahu předávat následujícím kategoriím příjemců:

 

 • svým pověřeným zaměstnancům, smluvním partnerům, které Správce potřebuje pro svoji běžnou činnost a realizaci smluvního vztahu s Vámi, například zpracovatelům – dodavatelům informačních technologií (i ve třetích zemích, a to na základě standardních smluvních doložek), obchodním zástupcům, účetním, daňovým a právním poradcům apod.;
 • jiným subjektům v případech, kdy poskytnutí takových údajů správci ukládají právní předpisy, nebo pokud je to nutné pro ochranu oprávněných zájmů Správce (například soudům, Policii ČR apod.);
 • osobám účastnícím se korporátních transakcí týkajících se Správce, zejména případnému budoucímu provozovateli internetového obchodu;
 • veřejnosti v případě zveřejnění zákaznických recenzí.

 

 1. Správce nebude předávat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) ani žádné mezinárodní organizaci, s výjimkou případů uvedených v těchto zásadách.

4. Doba uložení osobních údajů

 1. Vaše osobní údaje budou uloženy u Správce zpravidla po dobu trvání Smlouvy a dále po dobu trvání promlčecí lhůty jakéhokoli nároku vyplývajícího z této Smlouvy podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění. Po uplynutí této doby Správce Vaše osobní údaje vymaže, ledaže bude oprávněna nebo povinna tyto údaje zpracovávat na základě jiného právního důvodu, např. po dobu vedení případných soudních sporů až do doby konečného vypořádání všech vzájemných nároků podle občanského zákoníku nebo zákona o ochraně spotřebitele, nebo za účelem plnění povinností uložených dalšími právními předpisy, zejména zákonem o dani z přidané hodnoty, zákonem o daních z příjmů a/nebo zákonem o účetnictví.
 2. Pokud Správce zpracovává Vaše osobní údaje na základě souhlasu, pak takové osobní údaje jsou u Správce uloženy nejdéle po dobu, na kterou jste jí udělil/a svůj souhlas nebo do doby jeho odvolání (pokud se uděluje na dobu neurčitou).
 3. Pro zpracování na základě oprávněného zájmu Správce budou Vaše osobní údaje uloženy po dobu nezbytnou k naplnění příslušného účelu (zpravidla nejdéle do uplynutí doby pěti let ode dne ukončení Vašeho smluvního vztahu se společností Správce) nebo do oprávněného vznesení námitek. Dokumenty, v nichž jsou obsaženy Vaše osobní údaje, bude Správce archivovat po dobu, kterou jí ukládají zvláštní právní předpisy, zejména zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o daních z příjmů, zákon o účetnictví a/nebo zákon o archivnictví.

5. Právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu či výmaz

 1. Pokud jde o Vaše osobní údaje, máte vůči Správci právo na přístup k Vašim osobním údajům, které o Vás zpracovává a na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů. Právem získat kopii však nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. Dále můžete Správce požádat o opravu nepřesných nebo nekompletních osobních údajů, které o Vás zpracovává nebo můžete požádat za podmínek níže uvedených o výmaz Vašich osobních údajů.
 2. Právo na výmaz můžete vůči Správci uplatnit jen tehdy, pokud Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; odvolal/a jste souhlas, na jehož základě byly Vaše osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování; vznesl/a jste námitku proti tomu být předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování Vašich osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro jejich takovéto zpracování; vznesl/a jste námitku proti zpracování svých osobních údajů pro účely přímého marketingu; Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně; Vaše osobní údaje musejí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo České republiky; Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.
 3. Dále máte vůči Správci právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů. Můžete proto požádat, aby Správce omezil zpracování Vašich osobních údajů, pokud jste popřel/a přesnost Vašich osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby bylo možno přesnost Vašich osobních údajů ověřit; zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, ale odmítáte výmaz těchto údajů a místo toho žádáte omezení jejich použití; Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely jejich zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; vznesl/a jste námitku proti zpracování svých osobních údajů a to po dobu, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.
 4. V případech zpracování Vašich osobních údajů na základě Smlouvy nebo souhlasu a současně automatizovaně máte právo na přenositelnost Vašich osobních údajů, tedy právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste společnosti Správce poskytl/a, a právo předat tyto údaje jinému správci, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu s tím, že tímto právem nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.
 5. Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na souhlasu, máte právo souhlas odvolat, a to kdykoliv s účinky do budoucna. Tím však není dotčena zákonnost dosavadního zpracování osobních údajů založená na Vašem souhlasu.
 6. Dále máte vůči Správci právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů prováděného na základě jeho oprávněného zájmu (včetně profilování) nebo pro účely přímého marketingu. Souhlas se zasíláním elektronických obchodních sdělení lze odvolat také kliknutím na odhlašovací odkaz v doručeném e-mailovém obchodním sdělení.
 7. Máte také právo být informován společností Správce v případě, že nastalo porušení zabezpečení Vašich osobních údajů, když je pravděpodobné, že tento případ bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob. Ve vztahu k automatizovanému zpracování osobních údajů máte právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká.
 8. Za účelem uplatnění svých práv či v případě jakýchkoliv otázek, námitek nebo stížností můžete kdykoliv kontaktovat Správce e-mailem nebo poštou na adresách uvedených pod bodem č. 1 této informace. Máte rovněž právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, internetová stránka: https://www.uoou.cz.

6. Zásady zpracování osobních údajů

 1. Vaše osobní údaje zpracovává Správce korektně, zákonným a transparentním způsobem, přičemž je shromažďuje jen pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely uvedené v této informaci. Vaše osobní údaje jsou přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou  zpracovávány, jsou také přesné a v případě potřeby aktualizované, jsou uloženy ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány, jsou zpracovány způsobem, který zajistí náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

Tyto zásady jsou platné od 12. 12. 2022

TCM POINT s.r.o., Správce

Kde můžete koupit naše výrobky

Rozsáhlá síť distributorů po celé ČR

Jednoduše si vyhledejte nejbližšího prodejce, distributora, nebo lékárnu s našimi produkty.
Zobrazit nejbližší distributory