Mycomedica hory
Informační lišta

Obchodní podmínky 2024

Obchodní podmínky

I.
Základní ustanovení  

1. Tyto Obchodní podmínky jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) společností TCM POINT s.r.o., IČO: 28785517, vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn.: 369476, sídlem: Příčná 1892/4, 110 00 Praha 1, kontaktní údaje: objednavky@MycoMedica.cz, tel.: +420-739-454-915 (dále jen „prodávající“).

2. Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a osoby, která uzavírá prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.mycomedica.cz, www.mycomedica.eu, www.mycomedica.sk, www.yaomedica.cz, www.yaomedica.com, www.yaomedica.sk, www.caremedica.cz, caremedica.eu a www.caremedica.sk (dále jen „internetový obchod“) kupní smlouvu na zboží, smlouvu o poskytnutí služeb, smlouvu o dodání digitálního obsahu, případně smlouvu kombinující uvedené (dále společně jako „smlouva“), a to jako spotřebitel mimo svou podnikatelskou činnost, anebo jako podnikatel v rámci své podnikatelské činnosti (dále společně jen „kupující“). Tyto Obchodní podmínky se dále přiměřeně uplatní i na uzavírání smluv jinými způsoby předpokládanými v těchto Obchodních podmínkách (tj. e-mailem, telefonicky či prostřednictvím EDI systému v případě Firemních zákazníků).

3. Ustanovení těchto Obchodních podmínek jsou spolu s přijatou objednávkou nedílnou součástí smlouvy. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto Obchodních podmínek.

4. Tyto Obchodní podmínky jsou dostupné a smlouva se uzavírá na internetové adrese www.mycomedica.cz, www.yaomedica.cz a www.caremedica.cz v českém jazyce, na internetové adrese www.mycomedica.eu, www.yaomedica.com a caremedica.eu v anglickém jazyce a internetové adrese www.mycomedica.sk, www.yaomedica.sk a caremedica.sk ve slovenském jazyce.

II.
Informace o zboží, službách a digitálním obsahu


1. Informace o zboží, službách či digitálním obsahu (dále společně jen „produkty“), včetně uvedení jejich cen a hlavních vlastností, jsou uvedeny v katalogu internetového obchodu. Ceny produktů jsou uváděny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků (dále jen „ceny“), přičemž zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Ceny neobsahují náklady na dodání zboží a způsob platby zvolené kupujícím v rámci objednávky. Toto ustanovení nevylučuje sjednání smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

2. Veškerá prezentace produktů umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru (tj. není nabídkou na uzavření smlouvy) a nenahrazuje v žádném případě rady kvalifikovaného odborníka. Prodávající není povinen uzavřít s kupujícím ohledně prezentovaných produktů jakoukoliv smlouvu dle těchto Obchodních podmínek.

3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v rámci území, pro které je zvolená část internetového obchodu určena, resp. na které je omezeno dodání. V částech internetového obchodu s koncovkou .cz je dodání omezeno na území České republiky, s koncovkou .sk na území Slovenska a s koncovkou .eu či .com na země, jejichž výběr je umožněn v prvním kroku objednávky. U služeb a digitálního obsahu zpravidla nejsou účtovány žádné náklady na dodání, neboť jsou dodávány on-line. Náklady na on-line přístup ke službám či k digitálnímu obsahu nese kupující s tím, že se neliší od základní sazby.


4. Případné slevy z cen produktů nelze kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

 

5. Pro bezproblémový on-line přístup ke službám a digitálnímu obsahu je nezbytné elektronické zařízení (počítač, mobil či tablet nikoliv starší 5ti let) vybavené připojením k internetu (alespoň 20/5 Mb/s) a standardním aktualizovaným internetovým prohlížečem (Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera či Safari), přičemž dále může být nezbytný aktuální software třetích stran uvedený v popisu produktu v katalogu internetového obchodu (např. Zoom). Digitální obsah je poskytován v standardní technické kvalitě, kterou je možné rozumně očekávat s přihlédnutím k jeho účelu.

 

6.         Prodávající si vyhrazuje možnost změnit jakýkoliv digitální obsah poskytovaný na základě smlouvy po určitou dobu, pokud bude neaktuální, zavádějící, bude porušovat právní předpisy či prodávající pozbude oprávnění obsah dále zpřístupňovat (licenční důvody). Kupující může bez postihu ukončit závazek z takové smlouvy, zhorší-li změna jeho přístup k digitálnímu obsahu nebo jeho užívání nikoliv jen nevýznamně. Aktualizace digitálního obsahu se nesjednávají.

 

7. Prodávající není subjektem realizujícím služby, ani původcem (tvůrcem) poskytovaného digitálního obsahu. Informace sdělované při realizaci služeb či obsažené v digitálním obsahu nejsou odbornou radou a mají sloužit výhradně pro informativní účely. Prodávající je povinen ohledně jejich využití v individuálním případě kontaktovat odborníka. Prodávající nenese jakoukoliv odpovědnost za újmu způsobenou použitím obsažených informací a spoléháním na ně.III.
Objednávka a uzavření smlouvy


1. Kupující výslovně souhlasí s využitím komunikačních prostředků na dálku. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od běžné sazby poskytované příslušnými telekomunikačními společnostmi kupujícího.

2.  Kupující provádí objednávku produktů prezentovaných v katalogu internetového obchodu těmito způsoby:
a) prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
b) vyplněním objednávkového formuláře na internetovém obchodě bez provedení registrace,
c) telefonicky na telefonním čísle +420-739-454-915,
d) e-mailem na objednavky@mycomedica.cz,

 

a v případě Firemních zákazníků též:

 

e) prostřednictvím EDI systému implementovaného prodávajícím (např. Orion).

3. Při zadávání objednávky v internetovém obchodě si kupující vybere produkty, zvolí počet jejich kusů, způsob dodání (v případě zboží) a platby, dále uvede své kontaktní a fakturační údaje, případně jinou dodací adresu. Osoba, která uzavírá smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti (Firemní zákazník), doplní navíc své IČO, případně DIČ. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku kupující odešle prodávajícímu kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT NYNÍ ZA UVEDENOU CENU“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné a pravdivé. Podmínkou odeslání objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito Obchodními podmínkami seznámil.

4. Neprodleně po obdržení objednávky z internetového obchodu zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Prodávající si vyhrazuje právo jakoukoliv objednávku nepřijmout, resp. odmítnout. Má se za to, že pokud prodávající do 24 hodin (ve dnech pracovního volna, pracovního klidu a o svátcích se tato lhůta automaticky prodlužuje o dobu jejich trvání) od obdržení objednávky tento návrh na uzavření smlouvy neodmítne, považuje se smlouva uplynutím této lhůty za uzavřenou a objednávka za přijatou. Objednávka se považuje za přijatou a smlouva za uzavřenou též v případě, že prodávající započne dříve s plněním smlouvy (např. expeduje zboží, zpřístupní digitální obsah apod.). Zaslání informace o expedici zboží prodávajícím se považuje zároveň za potvrzení o přijetí objednávky prodávajícím a uzavřené kupní smlouvě. Okamžikem přijetí objednávky vzniká mezi kupujícím a prodávajícím smlouva se vzájemnými právy a povinnostmi podle aktuálních Obchodních podmínek. Oznámení o případném odmítnutí objednávky zašle prodávající kupujícímu na jeho e-mailovou adresu.

 

5. Na základě kupní smlouvy je prodávající povinen dodat kupujícímu objednané zboží, případně na základě smlouvy o poskytnutí služeb je prodávající povinen kupujícímu umožnit čerpat objednané služby, přičemž kupující je povinen zaplatit za příslušné plnění jeho cenu. Smlouvou o poskytování digitálního obsahu se prodávající zavazuje zpřístupnit kupujícímu objednaný digitální obsah a kupující se za něj zavazuje zaplatit jeho cenu.

 

6. V případě telefonické objednávky provedené kupujícím na čísle prodávajícího je smlouva uzavřena přijetím ze strany prodávajícího v rámci příslušeného telefonního hovoru, přičemž kupujícímu tím vzniká závazek k zaplacení příslušné ceny. Nejpozději v okamžiku dodání produktu potvrdí prodávající kupujícímu v textové podobě uzavření smlouvy (např. předáním shrnutí přijaté objednávky a výtisku obchodních podmínek). V případě objednávky provedené kupujícím zasláním objednávky na e-mailovou adresu prodávajícího je smlouva uzavřena až přijetím zaslaným prodávajícím na e-mailovou adresu kupujícího, přičemž kupujícímu tím vzniká závazek k zaplacení příslušné ceny. Objednávka kupujícího provedená e-mailem musí obsahovat alespoň specifikaci produktů, požadované množství, termín a místo dodání (v případě zboží), identifikační a adresní údaje kupujícího, jakož i jméno a příjmení osoby, která za kupujícího objednávku odeslala. Prodávající si vyhrazuje právo jakoukoliv telefonickou či e-mailovou objednávku nepřijmout, resp. odmítnout. Oznámení o případném odmítnutí objednávky zašle prodávající kupujícímu na jeho e-mailovou adresu.

7. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh smlouvy a smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením zaslaným kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího.

8. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné, resp. zavazují kupujícího k platbě příslušné ceny. Kupující může zrušit svou objednávku nejpozději do okamžiku jejího přijetí nebo odmítnutí prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo e-mail prodávajícího uvedený v těchto Obchodních podmínkách. Storno objednávky zboží je možné jen tehdy, pokud objednávka ještě nebyla vyřízena a zboží nebylo expedováno ke kupujícímu. Storno objednávky se provádí zasláním e-mailu na adresu objednavky@MycoMedica.cz nebo telefonicky na čísle +420-739-454-915. Kupující je povinen uvést informace o objednávce, její číslo a své identifikační údaje.

9. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen k plnění za chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto Obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh smlouvy a  smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením zaslaným kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího.


IV.
Zákaznický účet


1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávky produktů. Kupující může provádět objednávky produktů také bez registrace.

 

2.  Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání produktů jsou prodávajícím považovány za správné a závazné.

3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

5. Zákaznický účet se zřizuje na dobu neurčitou. Prodávající může zrušit zákaznický účet kupujícího v případě, když kupující svůj zákaznický účet déle než 6 měsíců nevyužívá nebo v případě, kdy kupující poruší své povinnosti ze smlouvy nebo těchto Obchodních podmínek.

6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

V.
Platební podmínky a dodání


1. Sjednanou cenu produktů a případné náklady spojené s jejich dodáním dle smlouvy může kupující uhradit na internetovém obchodě následujícími způsoby:


a) dobírkou v hotovosti nebo platební kartou při převzetí,
b) bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího,
c) bezhotovostně platební kartou,
d) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány,
e) v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru v provozovně prodávajícího,
f) v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru ve výdejně zásilek.

2. V případě platby v hotovosti je cena splatná při převzetí produktů. V případě bezhotovostní platby je cena splatná podle instrukcí zaslaných prodávajícím kupujícímu e-mailem v potvrzení o obdržení objednávky. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího. V závislosti na zvoleném způsobu platby může být po kupujícím požadována platba ještě před přijetím objednávky ze strany prodávajícího, přičemž v takovém případě je uhrazená částka považována za zálohu.

3. Volba způsobu dodání zboží se provádí během objednávky. Zboží je kupujícímu dodáno:


a) na adresu uvedenou kupujícím v objednávce,
b) prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil,
c) osobním odběrem v provozovně prodávajícího.

4. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. Není-li ujednáno jinak, je zboží dodáváno prostřednictvím přepravní společností DPD.

5. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

6. Na obalu zboží, jež je doplňkem stravy, je uvedeno jeho úplné složení a pokyny k použití. Na obalu takového zboží je vždy vyznačeno též datum minimální trvanlivosti zboží.

7. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Kupující je povinen věnovat pozornost zejména povrchu kartonu balíku či obálky, ochranné pásce a veškerým, i drobným porušením a trhlinám, obzvláště pak průrazům kartonu a deformacím rohu balíku. Tyto příznaky mohou znamenat neopatrné zacházení s balíkem během přepravy a tím i možný vznik škody na zboží uvnitř balení. Kupující v takovém případě sepíše s přepravcem reklamační protokol, event. záznam o stavu v jakém byly balík či obálka doručeny, jakož i o případných dalších poškozeních, za účelem řešení reklamace a minimalizace vzniku možných škod.

8. Kupující obdrží zboží od přepravce v obálce či v balíku. Zboží je expedováno v pracovních dnech (obvykle do 1-5 pracovních dnů) jeho předáním dopravci. Doba doručení zboží se řídí vnitřními předpisy přepravce. V případě, že některé položky zboží nejsou momentálně skladem, ale jsou již na cestě, může se doba expedice prodloužit o 1-7 pracovních dnů nad rámec obvyklé expediční doby. V případě, že některé položky zboží nejsou momentálně skladem a ani na cestě, bude prodávající kontaktovat kupujícího e-mailem. Zboží bude kupujícímu dodáno nejpozději do 30 dnů. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu se smlouvou tak neučinil.

 

9. U služeb a digitálního obsahu zpravidla nejsou účtovány žádné náklady na dodání, neboť jsou dodávány on-line. Náklady na on-line přístup ke službám či k digitálnímu obsahu nese kupující s tím, že se neliší od základní sazby. Služby jsou poskytovány jednorázově v ujednaném čase (např. umožnění účasti na živě přenášené on-line akci). Digitální obsah prodávající kupujícímu zpřístupní buď ihned po přijetí objednávky či v ujednaném čase, a to jednorázově nebo na určitou dobu. V případě, že kupující uzavře smlouvu o poskytnutí služeb či dodání digitálního obsahu v době 14 dnů před termínem poskytnutí, resp. zpřístupnění, pak odesláním objednávky výslovně souhlasí, že mu bude plněno před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a bere tak na vědomí, že mu zaniká právo od smlouvy odstoupit. Informace a podmínky dodání služeb a digitálního obsahu jsou uváděny v popisu příslušného produktu v katalogu internetového obchodu.

10. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na e-mailovou adresu kupujícího, případně může být přiložen k dodanému zboží. Tento daňový doklad je současně i dodacím listem. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. K obsahu služeb a digitálnímu obsahu kupující nenabývá kupující žádná práva (licence) nad rámec oprávnění užít je pro vlastní potřebu v souladu s jejich účelem a podmínkami.

VI.
Odstoupení od smlouvy a storno podmínky


1. Kupující, který uzavřel smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů od dne:
a) převzetí zboží,

b) převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí,
c) převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží,

d) uzavření smlouvy ohledně služeb či digitálního obsahu.

2. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které  bylo vyrobeno podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím, případně zboží které bylo dodáno v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil. Kupující též nemůže odstoupit od smlouvy o poskytnutí služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty, a smlouvy o dodání digitálního obsahu, poté, co bylo započato s plněním, pokud plnění započalo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího ještě před uplynutím lhůty pro odstoupení a prodávající před uzavřením smlouvy kupujícího poučil, že právo odstoupit od smlouvy v takovém případě zaniká. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy. V případě dodání vzorku či dárku společně s objednávkou, je nutné vrátit je společně s produkty zpět prodávajícímu.

3. Kupující, který je spotřebitelem, může odstoupit od smlouvy jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči prodávajícímu. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Prodávajícím preferovaným způsobem odstoupení je zaslání prohlášení na e-mailovou adresu prodávajícího uvedenou v čl. I.1. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí prohlášení o odstoupení.

4. Kupující, který odstoupil od kupní smlouvy na zboží, je povinen vrátit zboží prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Kupující je povinen k navrácení zboží využít přednostně zaslání standardním poštovním balíkem. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.

 

Adresou pro vrácení zboží prodávajícímu je adresa provozovny prodávajícího:

 

TCM POINT s.r.o., Tomkova 53, Police nad Metují 54954

5. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené a nepoužité, a to v původním neotevřeném obalu zboží. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Zboží je kupující povinen vrátit spolu s fakturou – daňovým dokladem (originál nebo kopie). Zboží vrácené na dobírku prodávajícího nebude prodávajícím přijato a nejde o řádné navrácení zboží.

 

6. V případě, že služby mají být kupujícímu poskytovány, resp. digitální obsah zpřístupňován, počínaje konkrétním stanoveným termínem (dále jen „termín“), pak může kupující požádat o storno a vrácení části jejich ceny za podmínky, že tento požadavek bude vznesen více než 7 dnů před daným termínem. Později již storno nelze provést. Vznese-li kupující požadavek na storno 14 a méně dnů před termínem a zároveň více než 7 dnů před ním, bude mu odečten storno poplatek a vráceno 50% ceny produktu. Vznese-li kupující požadavek na storno více než 14 dnů před termínem, bude mu vrácena plná cena příslušného produktu. Změní-li prodávající termín, pak má kupující právo odstoupit od smlouvy, přičemž však takové odstoupení musí být uplatněno nejpozději do 14 dnů od oznámení změn prodávajícím, ledaže by změny byly oznámeny méně než 14 dnů před termínem. V takovém případě lze odstoupení od smlouvy uplatnit až do termínu.

 

7. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, v případě koupě zboží nejpozději do 14 dnů od navrácení zboží, všechny peněžní prostředky, které od něho přijal, včetně nákladů na dodání, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud tím prodávajícímu nevzniknou další náklady. Náklady na dodání zboží se vrací pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

8. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodu vyprodání zásob, vyčerpání kapacity, nedostupnosti produktu, případně jiných důvodů nemožnosti dodání, včetně těch ležících u třetí strany. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

VII.
Práva z vadného plnění a reklamace


1. Prodávající zodpovídá kupujícímu, že produkty nemají vady, tj. zejména že mají ujednané vlastnosti (např. odpovídají popisu, množství, jakosti, funkčnosti atd.) a jsou vhodné k ujednanému účelu, jakož i že mají obvyklé vlastnosti, jsou vhodné k obvyklému účelu a jsou dodávány včetně odpovídajících pokynů k použití. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu nebo v návodu připojenému ke zboží uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

2. Volbu způsobu řešení reklamace má kupující. V případě výskytu vady produktu může kupující předložit prodávajícímu reklamaci a v závislosti na povaze vady a zákonem přiznaných právech požadovat:
a) dodání bezvadného (nového) produktu,
b) opravu (příp. doplnění chybějícího zboží),
c) přiměřenou slevu,
d) odstoupení od smlouvy.

3. Má-li produkt vadu, může kupující požadovat její odstranění (dodáním nového produktu či nápravou původního), ledaže je to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí. Požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupení od smlouvy může kupující v případě, že prodávající odmítl vadu odstranit, neodstranil ji v souladu se zákonem nebo je z jeho prohlášení či z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího, případně pokud se vada projeví opakovaně, nebo je vada podstatným porušením příslušné smlouvy. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada nevýznamná.

 

4. Kupující může vytknout vadu zboží, která se projeví v době dvou let od jeho převzetí. U digitálního obsahu může kupující vytknout vadu, která se projeví v době dvou let od jeho zpřístupnění. Má-li být poskytován po dobu delší dvou let, má kupující právo z vady, která se vyskytne nebo projeví v této době. Pokud se vada projeví v průběhu jednoho roku od převzetí zboží či zpřístupnění digitálního obsahu, má se za to, že příslušný produkt byl vadný již při převzetí, resp. zpřístupnění (u zboží to platí jen pro kupující spotřebitele). Je-li digitální obsah zpřístupněn jednorázově, odpovídá prodávající za vady digitálního obsahu, které měl při zpřístupnění. Vadu služeb lze vytknout do šesti měsíců od jejich poskytnutí.

 

5. Při uplatnění reklamace je kupující povinen prodávajícímu sdělit, jaké právo si zvolil.

6. Kupující může uplatnit reklamaci (práva z vadného plnění) u prodávajícího telefonicky, emailem či korespondenčně prostřednictvím kontaktů uvedených v čl. I.1. V případě, že pro vyřízení reklamace bude nutné přijetí zboží prodávajícím, dohodne se prodávající s kupujícím na způsobu jeho převzetí, případně může kupující zboží doručit osobně či prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu dle čl. VI.4. Na adrese sídla lze reklamaci osobně uplatnit pouze po předchozí dohodě (nemá stanovenu otevírací dobu). Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje a kontaktní údaje kupujícího, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

7. Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na jiné lhůtě. Po marném uplynutí této lhůty může kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy odstoupit, případně požadovat přiměřenou slevu. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu. O výsledku reklamace prodávající informuje kupujícího e-mailem.

8. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující vadu sám způsobil. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby nebo záruky za jakost. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost.

8. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117, § 2389c až 2389s a (v případě, že je kupující spotřebitelem) § 2161 až 2174b občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.


VIII.
Doručování


1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto Obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.


IX.
Osobní údaje


1. Všechny informace, které kupující při interakci s prodávajícím uvede, jsou považovány za důvěrné. Údaje o kupujícím bude prodávající zejména za účelem plnění kupní smlouvy, případně též vedení zákaznického účtu. Na e-mailovou adresu mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud není vysloveně odmítnut. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobných nebo souvisejících produktů a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit.

2. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách ochrany osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) a zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, které jsou zveřejněny na webových stránkách prodávajícího podle článku I. Odst. 1 této smlouvy.

X.
Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů a stížnosti


1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smluv je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Pro řešení sporů on-line mezi prodávajícím a kupujícím je možné využít platformu nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

2. Kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line) je Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz.

 

3. Kupující se může se svými stížnostmi obracet přímo na prodávajícího, a to na e-mailové adrese v čl. I.1 těchto Obchodních podmínek. Informace o vyřízení stížnosti bude prodávajícím vždy zaslána na e-mailovou adresu kupujícího.

 

4. S případnými stížnostmi se kupující může obrátit též přímo na orgány státního dozoru v příslušné oblasti. Prodávající je oprávněn ke své podnikatelské činnosti na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Státní zemědělská a potravinářská inspekce vykonává v zákonem vymezeném rozsahu dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

XI.
Zvláštní ustanovení pro Firemní zákazníky


1. Tyto Obchodní podmínky upravují také vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a osoby, která uzavírá smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „Firemní zákazník“). Jejich obecná část se na vztahy prodávajícího s Firemními zákazníky uplatní přiměřeně, neupravuje-li vztahy s Firemními zákazníky výslovně. V případě rozporu obecné části se zvláštními ustanoveními pro Firemní zákazníky, mají pro vztahy s Firemními zákazníky přednost zvláštní ustanovení těchto Obchodních podmínek.

 

2. Firemní zákazníci mohou oproti kupujícím, kteří jsou spotřebiteli, využívat též objednávání prostřednictvím EDI systémů implementovaných prodávajícím (např. Orion). Smlouva je uzavřena přijetím objednávky ze strany prodávajícího (např. zprávou „ORDRSP“), přičemž kupujícímu tím vzniká závazek k zaplacení ceny. Objednávka kupujícího provedená prostřednictvím EDI systému musí obsahovat alespoň specifikaci produktu z platné nabídky prodávajícího, požadované množství, termín a místo dodání (v případě zboží), identifikační a adresní údaje kupujícího. Kupující je povinen v objednávkách dodržovat ceny produktů aktuálně platné u prodávajícího, a to se zohledněním případně přiznaného statusu velkoobchodního zákazníka. Platné ceny jsou uvedeny v katalogu internetového obchodu, případně je ceník dostupný na vyžádání u prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo jakoukoliv objednávku zcela či zčásti nepřijmout, resp. odmítnout. Oznámení o případném odmítnutí objednávky zašle prodávající prostřednictvím EDI systému (např. zprávou „ORDRSP“).

3. Firemní zákazník si může s prodávajícím sjednat úhradu cen na základě faktury, kterou mu prodávající vystaví a odešle na poskytnutou e-mailovou či poštovní adresu. Splatnost faktury se stanovuje na 14 dní od jejího odeslání Firemnímu zákazníkovi. Cena či její část je považována za řádně uhrazenou připsáním příslušné částky na účet prodávajícího.

 

4. V případě, že Firemní zákazník bude v prodlení se zaplacením sjednané ceny nebo její části, zavazuje se zaplatit prodávajícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. V případě, že Firemní zákazník bude v prodlení s úhradou jakékoli části ceny po dobu delší než 30 dní, je povinen prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 20 % z nezaplacené části celkové ceny. Smluvní úrok a smluvní pokuta jsou splatné sedmým dnem ode dne doručení písemné výzvy prodávajícího k jejich úhradě. Prodávající je oprávněn smluvní úrok i smluvní pokutu jednostranně započíst vůči zaplacené části ceny, přičemž Firemní zákazník s tímto započtením souhlasí. Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo prodávajícího domáhat se po Firemním zákazníkovi náhrady škody podle obecně závazných právních předpisů, ani závazek Firemního zákazníka splnit povinnost zajištěnou smluvní pokutou.

 

5. Firemní zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech záležitostech prodávajícího, o nichž se dozví v souvislosti s uzavíráním smluv či vedením zákaznického účtu, a které nejsou veřejně přístupné, zejména o velkoobchodních cenách, smluvních vztazích a dodavatelích prodávajícího, jakož i o obsazení prodávajícího a jeho jiných vnitřních poměrech. Tato povinnost přetrvává i po splnění  smluv a zrušení zákaznického účtu.

XII.
Zvláštní ustanovení pro Velkoobchodní zákazníky


1. Prodávající může Firemnímu zákazníkovi, který prokazatelně objednává produkty za účelem dalšího prodeje v rámci své podnikatelské činnosti, přiznat dle svých interních kritérií status velkoobchodního zákazníka (dále jen „Velkoobchodní zákazník“).

 

2. Aktuální status Firemního zákazníka je možné zjistit prostřednictvím zákaznického účtu na internetovém obchodě, kdy Velkoobchodnímu zákazníkovi jsou aktivovány velkoobchodní ceny, případně je možné jej kdykoliv ověřit u prodávajícího.  Po dobu trvání statusu Velkoobchodního zákazníka je Velkoobchodní zákazník oprávněn provádět u prodávajícího objednávky produktů za zvýhodněné velkoobchodní ceny. Na status velkoobchodního zákazníka není právní nárok a prodávající jej může kdykoliv Firemnímu zákazníkovi bez udání důvodu odebrat, zejména pak v případě porušení těchto Obchodních podmínek, neplnění podmínky objednávání produktů za účelem dalšího prodeje či neplnění jiných interních kritérií (např. neplnění minimální hodnoty objednávek za uplynulé období).  
       
3. Velkoobchodní zákazník je povinen vhodně reprezentovat prodávajícího a jeho produkty na svých webových stránkách. Prodávající na vyžádání zpřístupní Velkoobchodnímu zákazníkovi v elektronické formě produktové fotografie, s tím, že dle svého uvážení mu může zpřístupnit též produktové informace a texty (společně vše jako „promoční materiály“). Užíváním zpřístupněných promočních materiálů Velkoobchodní zákazník akceptuje podmínky nevýhradní licence, která je prodávajícím udělována na dobu trvání statusu velkoobchodního zákazníka, včetně toho, že tato licence nezahrnuje oprávnění k jejímu postoupení či poskytnutí formou podlicence třetí osobě, a že prodávající neodpovídá Velkoobchodnímu zákazníkovi za jakoukoliv újmu vzniklou v souvislosti s užíváním promočních materiálů, přičemž ten se vzdává svého práva na její náhradu. Velkoobchodní zákazník je povinen dodržovat manuál k používání promočních materiálů, pokud k nim je přiložen.


XIII.
Závěrečná ustanovení


1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2. Všechny spory mezi smluvními stranami vzniklé z právních vztahů založených smlouvou nebo v souvislosti s ní, budou řešeny především vzájemným jednáním při vynaložení veškerého úsilí ke smírnému řešení, případně prostřednictvím mediátora, jehož si společně zvolí. V případě, že smluvní strany nedosáhnou vzájemným jednáním smírného řešení sporu vzniklého z právních vztahů založených smlouvou, bude o daném sporu rozhodnuto soudem.

3.    Uzavřené smlouvy jsou archivovány v elektronické podobě u prodávajícího a nejsou přístupné. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování. Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

4.    Kopírování, upravování nebo užívání textů, fotek, filmů, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků prodávajícího, včetně jeho webové stránky nebo jejích částí, je bez souhlasu prodávajícího zakázáno. Prodávající je oprávněn svá práva k předmětům duševního vlastnictví vymáhat podle zvláštních právních předpisů, zejména podle zákona č. 221/2006 Sb. o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a ochraně obchodního tajemství, v platném znění a podle § 2976 a násl. o nekalé soutěži podle Občanského zákoníku.

 

5.    Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

 

6. Prodávající je oprávněn postoupit práva a povinnosti z těchto Obchodních podmínek či smluv vzniklých na jejich základě na třetí osobu, pokud tím nedojde ke zhoršení postavení kupujícího. Kupující s takovým postoupením výslovně souhlasí. Kupující je oprávněn postoupit práva a povinnosti z těchto Obchodních podmínek či smluv vzniklých na jejich základě na třetí osobu jen se souhlasem prodávajícího.

7. Znění těchto Obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek. Kromě toho může prodávající v přiměřeném rozsahu jednostranně tyto Obchodní podmínky měnit ohledně svých dlouhodobých závazků z nich vyplývajících (např. vedení zákaznického účtu). Na takovou změnu Obchodních podmínek prodávající upozorní nejméně 14 dní před dnem nabytí účinnosti nových Obchodních podmínek, a to zveřejněním nového znění ve webovém rozhraní internetového obchodu nebo zprávou zaslanou na e-mailovou adresu kupujícího. Kupující je oprávněn tyto změny Obchodních podmínek odmítnout, a to smazáním svého zákaznického účtu. Pokud jej neprovede nebo o něj nepožádá do účinnosti změn, má se za to, že změny Obchodních podmínek akceptuje.

 

8. Přílohou těchto Obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy pro spotřebitele.

 

9. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2024.

 

TCM POINT s.r.o.

Kde můžete koupit naše výrobky

Rozsáhlá síť distributorů po celé ČR

Jednoduše si vyhledejte nejbližšího prodejce, distributora, nebo lékárnu s našimi produkty.
Zobrazit nejbližší distributory